top of page

Obchodujeme Opcie - čo sú opcie?

Opcie sú finančné deriváty, čo znamená, že ich hodnota je odvodená od výkonnosti iného aktíva, známeho ako podkladové aktívum. Opcie dávajú ich držiteľom právo, ale nie povinnosť, kúpiť alebo predať určité aktívum za predom dohodnutú cenu, známu ako realizačná cena, v určenom časovom období.

Existujú dva hlavné typy opcií:


  1. Call opcie (opcie na kúpu) - dávajú držiteľovi právo, nie však povinnosť, kúpiť podkladové aktívum za určitú realizačnú cenu pred expiráciou opcie. Ak cena podkladového aktíva stúpne nad realizačnú cenu, držiteľ call opcie môže aktívum kúpiť za nižšiu cenu a okamžite ho predať za trhovú cenu, čím realizuje zisk.

  2. Put opcie (opcie na predaj) - poskytujú držiteľovi právo, nie povinnosť, predať podkladové aktívum za určitú realizačnú cenu pred uplynutím doby platnosti opcie. Ak cena podkladového aktíva klesne pod realizačnú cenu, držiteľ put opcie môže aktívum predať za vyššiu realizačnú cenu, než je jeho súčasná trhová cena.


Pri obchodovaní s opciami rozlišujeme dva základné postavenia:


  • Kupujúci opcie (držiteľ opcie) - osoba, ktorá zakúpila právo na kúpu alebo predaj podkladového aktíva.

  • Predávajúci opcie (písateľ opcie) - osoba, ktorá predáva právo na kúpu alebo predaj a je povinná podkladové aktívum kúpiť alebo predať, ak držiteľ opcie svoje právo využije.


Opcie sú nástroje, ktoré sa dajú použiť na špekuláciu, hedžovanie (ochrana) pred rizikom alebo na generovanie príjmu. Napríklad, investor môže použiť opcie na zabezpečenie svojich akciových pozícií proti poklesu trhu alebo na získanie príjmu prostredníctvom predaja opcií a zberu prémie.

Opcie sú hodnotené na základe rôznych faktorov, vrátane ceny podkladového aktíva, doby do expirácie, volatility a úrokovej miery. Opcie sú známe svojou komplexnosťou a potenciálom pre veľké zisky, ale tiež prichádzajú s rizikom straty celej investovanej sumy v prípade, že trh nepohne požadovaným smerom.


Opcia je finančný nástroj, ktorý kupujúcemu poskytuje právo, ale nie povinnosť, kúpiť alebo predať podkladové aktívum, ako je napríklad akcia, za dohodnutú cenu a v dohodnutom termíne. Kupujúci za toto právo platí predávajúcemu opcie prémium.


Na druhej strane predávajúci opcií sú povinní kúpiť alebo predať podkladové aktívum za vopred dohodnutú cenu a v dohodnutom termíne. Za túto záväzkovú povinnosť predávajúci prijímajú prémium od kupujúcich opcií.


Jednoduchý príklad


Ako príklad si môžeme zobrať akcie spoločnosti Microsoft. Ak veríme, že ich cena v nasledujúcom roku výrazne stúpne, môžeme kúpiť Call opciu za prémium, ktorá nám dáva právo kúpiť tieto akcie za súčasnú cenu v budúcnosti. Ak máme pravdu a cena stúpne, môžeme na tomto obchode pekne zarobiť.


Opcie zvyčajne reprezentujú 100 akcií podkladového aktíva. Keď má opcia prémium 50 centov za kontrakt, znamená to, že kúpa jednej opcie stojí 50 USD (0,5x100). Prémium je čiastočne založené na realizačnej cene. Realizačná cena je cena, za ktorú môžeme bezpečnostný nástroj kúpiť alebo predať až do dátumu expirácie.


Príklad s číslamiAktuálna cena akcií Microsoftu je 300 USD za akciu (cena podkladového aktíva). Ak veríme, že cena v nasledujúcich mesiacoch výrazne stúpne, môžeme kúpiť Call opciu s realizačnou cenou 300 USD s dátumom expirácie napríklad 16. septembra 2022 (360 dní do expirácie). Prémium za túto realizačnú cenu je 29,25 USD za kontrakt, čo znamená, že jedna Call opcia s touto realizačnou cenou nás bude stáť 2925 USD. Ak cena akcie stúpne na viac ako 329,25 USD/akciu pred dátumom expirácie, dosiahneme zisk. Cena 450 USD/akciu pred dátumom expirácie by znamenala zisk 45 000 – 32 925 = 12 075 USD.


Ako sme už spomenuli, jedna opcia reprezentuje 100 akcií daného cenného papiera - v tomto príklade akcií spoločnosti Microsoft. Táto opcia nám dáva právo kúpiť 100 akcií Microsoftu za cenu 300 USD/akciu kedykoľvek pred dátumom expirácie. Za toto právo sme zaplatili 2925 USD. Náš break even point je realizačná cena + prémium, ktoré sme zaplatili predávajúcemu opcie = 30 000 USD + 2925 USD = 32 925 USD.


コメント


bottom of page