top of page

GDPR - Zásady ochrany osobných údajov

Občianske združenie Eduka rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame vaše osobné údaje, napríklad v rámci pracovnoprávneho vzťahu, pri poskytovaní služieb a pri uzatváraní zmluvného vzťahu či realizácii oprávnených záujmov.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 10. mája 2018. 

Osobné údaje o vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, redaktor, bloger, alebo dodávateľ. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať alebo aké naše služby sa rozhodnete využiť. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Občianske združenie Eduka rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov občianskym združením Eduka.

Naše občianske združenie spracúva osobné údaje osôb, o ktorých naši prispievatelia, novinári a blogeri píšu svoje články a príspevky. Zverejňovanie týchto údajov a informácií o jednotlivých osobách je hlavnom činnosťou našej spoločnosti a má za cieľ informovať verejnosť o aktuálnych spoločenských, kultúrnych, športových a iných udalostiach, čím sa umožňuje realizácia základných Ústavných práv, a to práva na slobodu slova. Viac informácií nájdete v na tejto stránke nižšie pod nadpisom Vyhlásenie o ochrane súkromia - Zásady ochrany osobných údajov pre osoby, o ktorých zverejňujeme ich osobné údaje.

Ak ste súčasným alebo potenciálnym partnerom, dodávateľom alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov nájdete nižšie pod nadpisom: Vyhlásenie o ochrane súkromia – partneri a členovia. 

 

Informácie o spracúvaní cookies nájdete v časti: Pravidlá používania cookies.

Vyhlásenie o ochrane súkromia - Zásady ochrany osobných údajov pre osoby, o ktorých zverejňujeme ich osobné údaje

 

Tieto Zásady sa vzťahujú na spracovanie vašich osobných údajov ako osôb o ktorých zverejňujeme články, blogy a plníme pri tom funkciu masovokomunikačného prostriedku.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

Prečo máte prístup k mojim údajom a prečo ich spracovávate?

Naše občianske združenie spracúva osobné údaje osôb, o ktorých naši prispievatelia a blogeri píšu svoje články a príspevky. Zverejňovanie týchto údajov a informácií o jednotlivých osobách má za cieľ informovať verejnosť o aktuálnych spoločenských, kultúrnych, športových a iných udalostiach, čím sa umožňuje realizácia základných Ústavných práv, a to práva na slobodu slova.

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie povinností a práv vyplývajúcich priamo z Ústavy Slovenskej republiky. Naším oprávneným záujmom je objektívne informovať verejnosť o udalostiach a dobe, ktorú prežívame. Aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce z činnosti našej spoločnosti, máme právo chrániť zdroje, z ktorých sme získali predmetné informácie, a to s cieľom zohľadniť dôležitosť práva na slobodu prejavu. V každej demokratickej spoločnosti je potrebné pojmy súvisiace s touto slobodou vykladať v širšom zmysle.

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov, boji proti praniu špinavých peňazí a iným trestným činom.

Vaše údaje sú uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Aké osobné údaje o mne spracovávate a prečo?

Aj pri realizácii práva na slobodu prejavu treba vykonať niekoľko testov nevyhnutnosti primeranosti zásahu do práv a slobôd dotknutej osoby a takisto proporcionálne posúdenie na účely zistenia, či záujem právo danej situácii prevažuje nad záujmami vás ako dotknutej osoby.

Test proporcionality sa skladá z viacerých častí, kritérií.

Z posúdenia vhodnosti, teda posúdenia, či obmedzenie práva na ochranu osobných údajov možno dosiahnuť definovaným cieľom, teda slobodou prejavu.

Po druhé – definovaním potrebnosti spracovania osobných údajov, teda či možno dosiahnuť daný cieľ aj menej invazívnou metódou.

Najdôležitejším testom je porovnanie obidvoch týchto práv.

Dôležitou časťou posudzovania je rozhodovanie, či výkon práva na slobodu prejavu možno zabezpečiť zverejnením osobných údajov o dotknutej osobe, či je toto zverejnenie proporčné k ochrane práv a zároveň voči ochrane záujmov na slobodu prejavu. Takisto musíme vždy posúdiť, či na zverejnenie všetkých údajov, nie je potrebný súhlas dotknutej osoby.

Bezhlavé zverejňovanie všetkých dostupných údajov môže neprimerane zasiahnuť do práva na slobodu osoby a nemá nič spoločné so slobodou prejavu. Ide napríklad o zverejňovanie zdravotných záznamov, či intímnych fotografií, pričom vždy treba mať na mysli zachovanie práva na ochranu súkromia a ľudskej dôstojnosti, na ktorej úkor nemôže mať prednosť záujem na slobode prejavu.

Budú moje osobné údaje prenášané do inej krajiny?

Vaše údaje nebudú z našich databáz prenášané aj do inej krajiny s cieľom ich spracovania avšak je možné, že v našej online verzii budú v týchto krajinách dostupné.

Ako dlho uchovávate moje osobné údaje?

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov  a účelu, na ktorý boli získané, v rámci ktorého by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom a to najmä z dôvodu, že tieto informácie majú archívnu hodnotu.

Budem predmetom automatizovaného rozhodovania?

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, a že chceme, aby ste s tým boli oboznámení. Aj keď na spracovanie vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte veľa práv.

 

Vaše práva:

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 • Prečo spracovávame vaše osobné údaje

 • Aké kategórie osobných údajov spracovávame

 • S kým vaše osobné údaje zdieľame

 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty

 • Aké máte práva

 • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)

 • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)

 • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné vyššie v časti o Zásadách o ochrane osobných údajov.

Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Opakovane podané žiadosť však môžu byť spoplatnené.

 

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

 

Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.

Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

 

Právo namietať spracúvanie

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich právnych nárokov.

 

Právo na prenosnosť údajov

Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.

 

Právo na odvolanie súhlasu

V prípadoch keď požiadame o váš súhlas na spracovanie osobných údajov, máte právo tento súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať.

O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu info@eduka.sk. Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete na dataprotection.gov.sk.

Vyhlásenie o ochrane súkromia - partneri a členovia

 

Kategórie osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

Členské

Osobné kontaktné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, akademický titul

Zmluvné údaje: obsah zmluvy uzatvorenej s našim občianskym združením, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb, typ koncového zariadenia a jeho označenie, predstavenie a štatistika blogera (čítanosť, obľúbenosť, atď), preferované témy, zariadenie, platobné informáciečíslo bankového účtu, dátum a čas platby členského príspevku, emailová, poštová korešpondencia

Eventy

 

Osobné kontaktné údaje: meno a priezvisko, adresa, pohlavie, telefón, e-mail, pracovaná pozícia, identifikácia zamestnávateľa, dátum a čas uskutočnenia eventu

Údaje o korešpondencii a komunikáciie-mailová, poštová korešpondencia

Webináre a dištančné online školenia

Osobné kontaktné údaje: meno a priezvisko, adresa, pohlavie, telefón, e-mail, pracovaná pozícia, identifikácia zamestnávateľa, dátum a čas uskutočnenia eventu

Zmluvné údaje: názov eventu, produktov, identifikácia platiteľa

Údaje o korešpondencii a komunikáciie-mailová, poštová korešpondencia

Registrácia na eduka.sk

Osobné kontaktné údaje: Elektronická adresa, dátum a čas registrácie

Zmluvné údaje, dátum a čas aktivácie služby, aktivity a záujmové články

Blogy

Osobné kontaktné údaje: Elektronická adresa, meno, priezvisko, fotografia, nick, dátum a čas registrácie

Evidencia aktivít, Názvy, dátum a čas zverejnenia, Čítanosť, Počet videní a reakcií na blogy

Účely a ciele spracúvania údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

 

Členská administratíva

 

Vedieme osobné záznamy o všetkých našich členoch a ich aktivitách v rámci občianskeho združenia. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o budúcom smerovaní občianskeho združenia. 

Administratíva podujatí a webinárov organizovaných občianskym združením

 

Vedieme osobné záznamy o všetkých našich členoch a ich účasti na podujatiach a webinároch. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o organizovaní budúcich podujatí a webinárov.

Administratíva zaregistrovaných členov cez stránku www.eduka.sk 

 

Vedieme osobné záznamy o všetkých registrovaných členoch a ich aktivitách na našej stránke. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o budúcich výstupoch na našej stránke.

Blogy

Budeme monitorovať komunikáciu a využívanie webstránky, aby sme zabezpečili naše IT prostredie a infraštruktúru siete a tiež aby sme zabezpečili, že naši členovia využívajú naše služby spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi a stanovami občianskeho združenia.

Kontrola pravidiel dodržiavania kódexu diskutujúceho

Cieľom je predchádzanie zverejňovaniu hanlivých a hanobiacich príspevkov alebo príspevkov potláčajúcich práva menšín, alebo iných rás.Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa a plnenie zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.

 

Publicistická činnosť

Informovanie verejnosti o rozoberaných témach a poskytnutie pohľadu na ich vnímanie.

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

 

Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;

K osobným údajom budú mať prístup oprávnené osoby. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je táto osoba viazaná povinnosťou mlčanlivosti;

Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

 

Umiestnenie vašich osobných údajov

 

K vašim osobným údajom bude mať prístup personál v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti. 

 

Uchovávanie osobných údajov

 

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania vášho členstva s našim občianskym združením. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas členstva, akonáhle už nebudú potrebné.

V každom prípade, vaše osobné údaje vymažeme najneskôr do 30 kalendárnych dní po skončení členstva, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje v definovanom rozsahu ich dlhšie uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

Ak ste udelili súhlas s tým, aby sme vás informovali o aktuálnych podujatiach občianskeho združenia Eduka, spracúvame vaše osobné údaje na tento účel až do odvolania Vášho súhlasu.  Ak budem spracúvať vaše osobné údaje na právnom základe oprávneného záujmu môžete toto spracúvanie namietať. Vaše námietky starostlivo a individuálne prehodnotíme a o rozhodnutí o nich vás budeme informovať.

Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

 

Podľa EÚ zákona o ochrane údajov máte určité práva.

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 • Prečo spracovávame vaše osobné údaje

 • Aké kategórie osobných údajov spracovávame

 • S kým vaše osobné údaje zdieľame

 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty

 • Aké máte práva

 • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)

 • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)

 • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.

Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Opakovane podané žiadosť však môžu byť spoplatnené.

 

Právo na opravu alebo zmenu

 

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanieAk spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.  

 

Právo na obmedzenie spracovania

 

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

 

Právo namietať spracúvanie

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich právnych nárokov.

 

Právo na prenosnosť údajov

 

Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.

 

Právo na odvolanie súhlasu

 

V prípadoch keď požiadame o váš súhlas na spracovanie osobných údajov, máte právo tento súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je možné formou zaslania e-mailovej požiadavky na adresu info@eduka.sk s uvedením účastníckeho telefónneho čísla. 

O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

Pravidlá používania Cookies

 

Cookies

 

Ak navštívite stánku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka "spozná" a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazovať relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom Google Analytics, Google AdSense, Wix. Pre viac informácií si prosím pozrite: stránky jednotlivých poskytovateľov týchto služieb,  (popis príjemcov jeuvedený v popise v cookies lišty). Jedná sa o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Právny základ spracúvania

 

Ak pri zaznamenávaní iba v niektorých prípadoch dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jediným právnym základom môže byť súhlas, vás ako dotknutej osoby. Chceme lepšie rozumieť trendom a očakávaniam používateľov Webstránok pri ich používaní.

Dané spracúvanie môže zahŕňať napr.:

 • všeobecnú analýzu správania zákazníkov

 • cielené inzerovanie podujatí alebo webinárov;

 • analýza úspešnosti rôznych marketingových kampaní;

 • rozdeľovanie používateľov do viacerých segmentov pre osobnejšiu priamu marketingovú komunikáciu (ak sú splnené podmienky pre priamu marketingovú komunikáciu).

  V súvislosti so spracúvaním tzv. elektronických komunikačných metadát týkajúcich sa používania Vašich zariadení alebo internetového prehliadača vyžaduje právo udelenie súhlasu (napr. pri určitých typoch cookies) umožňujeme Vám udeliť jednoznačným spôsobom súhlas. Preto vás v cookies lište žiadame o prejav vôle formou udelenia súhlasu.

 

Webstránky sú optimalizované na spracúvanie súborov typu cookies a/alebo prostredníctvom nich dochádza k spracúvaniu osobných údajov vás našich zákazníkov za podmienok popísaných v zásadách spracúvania osobných údajov. Aktuálne sú naše stránky optimalizované na využívanie súborov typu cookies.

Pri návštevách našich Webstránok zaznamenávame IP adresu prípadne ďalšie online informácie o vašich zariadeniach prostredníctvom súborov cookies alebo prostredníctvom webového prehliadača ktorý si sami nastavujete. Tieto údaje môžu byť nepriamo spojiteľné s možnosťou identifikácie jednotlivého zákazníka. Zaznamenávanie IP adresy slúži primárne na

 • zabezpečenie prenosu komunikácie, a to v trvaní nevyhnutom na tento účel,

 • zachovanie alebo obnovenie bezpečnosti elektronických komunikačných sietí a služieb alebo na zistenie technických porúch a/alebo chýb pri prenose elektronických komunikácií, a to v trvaní nevyhnutnom na tento účel.

 

V prípade zákonnej povinnosti musíme poskytnúť:

 • tzv. údaje týkajúce sa elektronickej komunikácie, vrátane

 • tzv. elektronických komunikačných metadát zahŕňajúcich

 • IP adresu Používateľa

 

oprávneným orgánom verejnej moci pri plnení ich úloh a povinností podľa osobitných zákonov (napr. policajné orgány pri vyšetrovaní trestných činov) resp. pri oznamovaní skutočností týkajúcich sa podozrenia zo spáchania trestných činov. Rovnako skúmame aj nebezpečný protiprávny obsah na našej stránke.

Na aký účel využívame cookies

Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do 4 kategórií podľa funkcie:

 • Nezbytné súbory cookie

 • Marketingové súbory cookie

 • Funkčné cookies

 • Analytické cookies

Nezbytné súbory cookie pomáhajú zabezpečiť, aby sa dali používať základné funkcie našej webovej stránky, ako je navigácia na stránke a prístup do zabezpečených oblastí stránky. Bez týchto súborov cookie by stránka nemohla správne fungovať, a preto si ich používanie nevyžaduje váš súhlas.

Marketingové súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov na webovej lokalite. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých používateľov, a teda výhodnejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Tieto súbory cookies zbierajú dáta, ktorých účelom je si pamätať voľby používateľov, aby sme mohli poskytnúť lepšiu a viac personalizovanú skúsenosť.

Štatistické súbory cookie nám pomáhajú pochopiť interakciu návštevníkov s webovou stránkou zhromažďovaním informácií o ich správaní na webovej stránke, ktoré ďalej dôverne analyzujeme s poskytovateľmi týchto súborov cookie.

Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať

 • Informácie o vašej návšteve nášho web sídla (stránky www)

 • Informácie o IP adrese pripojenia, odtlačok prehliadača

 • Informácie o vašej aktivite

bottom of page